Home

Zitting

Competitie

Clubfunctionarissen

Wedstrijdkalender

Info bridgeclub

Wedstrijdreglement

Privacy verklaring

Statuten

Huishoudelijk reglement
 

Privacyverklaring

Bridgeclub Maandagmiddag Bridgeclub spelend in Hekelingen respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Uw relatie met ons.

Onze club heeft tot doel: bridge te bevorderen.
Indien u lid wordt van bridgeclub Maandagmiddag Bridgeclub, levert u de navolgende persoonsgegevens bij ons aan: NAW-gegevens, contactgegevens, en sekse. Deze persoonsgegevens voeren wij in in de ledenadministratie van de Maandagmiddag Bridgeclub.

Indien u geen lid van ons bent, maar wel bij ons deelneemt aan een bridgedrive waarbij we het NBB-Rekenprogramma©1) gebruiken, dan verkrijgen wij via deze weg uw naam (en eventueel contactgegevens).

Indien u van ons lid bent leveren we u verschillende diensten:
 1. Het NBB-Rekenprogramma© wordt op basis van een licentieovereenkomst met de Maandagmiddag Bridgeclub gebruikt bij bridgedrives. Het registreert de deelnemers aan de bridgedrive, zorgt voor het wedstrijdschema en loopbriefjes, registreert onderdelen van het wedstrijdverloop en berekent de uitslag.
 2. Doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen, om ons doel (bridge te kunnen organiseren en bevorderen) te bereiken, noemen we het realiseren of faciliteren van:
 • onze clubmiddag en overige activiteiten van ons en het bevorderen van het sociale contact tussen onze clubleden;
 • de Uitslagenservice (het tot op de deelnemende personen gedetailleerde wedstrijdverloop en uitslag);
 • onze Clubwebsite: www.maandagmiddagbridge.nl
 • toezending overige informatie over bridge;
 • alle vormen van vrijwilliger-ondersteuning ten behoeve van ons
 • afspraken uit overeenkomsten met ons , waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan: - de lidmaatschapsovereenkomst (waardoor statuten en huishoudelijk reglement van toepassing zijn -); - de algemene voorwaarden die van toepassing worden als je inlogt op www.aamdagmiddagbridge.nl
 • de inschrijfvoorwaarden die van toepassing worden als je deelneemt aan een bridgedrive die met het Bridge-It- programma© wordt georganiseerd en uitgerekend.
 • onze financiële administratie (contributies etc.).
 • het verwezenlijken van historische doelen.
Het Bridge-It-Rekenprogramma©, de uitslagenservice en onze -Clubsite2) zijn belangrijke digitale instrumenten van onze club die ons ter beschikking staan waarmee uw persoonsgegevens worden beheerd en verwerkt voor onze eigen doeleinden, en beperkt tot voor zover als wij daartoe gerechtigd zijn. Wij verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang om binnen onze bridgeclub bridge te organiseren en te beoefenen en om de beoefening van de bridgesport goed te organiseren en te bevorderen. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw toestemming.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij, ons deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en de Maandagmiddag Bridgeclub heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze worden verwerkt.
Bovendien heeft de Maandagmiddag Bridgeclub haar website beveiligd. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen dan wordt alles in het werk gesteld om het incident zo spoedig mogelijk op te lossen en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

Uw rechten

U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. U kunt dit in de meeste gevallen zelf eenvoudig regelen. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons, zich hiertegen verzet kan zo'n bezwaar of verzoek worden afgewezen. Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met onze clubsecretaris.

Gerrit van Bodegom + info@maandagmiddagbridge.nl