Home

Zitting

Competitie

Clubfunctionarissen

Wedstrijdkalender

Info bridgeclub

Wedstrijdreglement

Privacy verklaring

Statuten

Huishoudelijk reglement
 
 

Wedstrijdreglement Maandagmiddag Bridgeclub.

Artikel 1.    Promotie- en degradatieregeling

 1. Het aantal paren dat degradeert of promoveert is gelijk aan 1/5 van het totaal aantal, in de rangschikking opgenomen, paren van de groep, afgerond naar boven.
 2. De Wedstrijd Commissie (WC) is gerechtigd, bij herziening van de groepsgrootte of bij tussentijdse inschaling extra promotie of extra degradatie toe te passen. Dit zal zo mogelijk voor aanvang van de competitie, doch uiterlijk de derde zitting van de lopende competitie worden bekend gemaakt.

Artikel 2.   Correctie van scores

 1. Als van een paar één van de spelers op een zitting speelt met een invaller van buiten de club, krijgt het paar de behaalde score met een maximum van 55%.
 2. Als een paar voor een zitting uitvalt en de wedstrijdleider (WL) hiervan tijdig bericht ontvangt, krijgt het paar:
  • De eerste keer in een competitiezitting: een mindering van 2% van het gemiddelde van de scores in deze competitieronde met de eigen partner behaald, met een maximum van 55%.
  • De tweede keer in een competitiezitting: een mindering van 4% van het gemiddelde van de scores in deze competitieronde met de eigen partner behaald, met een maximum van 50%.
  • De derde keer in een competitiezitting: een mindering van 6% van het gemiddelde van de scores in deze competitieronde met de eigen partner behaald, met een maximum van 45%
  • Indien meer dan 3 keer afwezig bij zes of zeven zittingen per competitieronde
   of
   indien meer dan 2 keer afwezig bij vijf zittingen per competitieronde, volgt degradatie uit de A of de B lijn.
 3. Een gelegenheidspaar, dat is samengesteld uit twee spelers, die beide in de competitieronde zijn ingedeeld, wordt aangeduid als combipaar. Bij een combipaar wordt de behaalde score aan de beide oorspronkelijke paren toegekend. Indien één van beide spelers hierbij in een hogere of een lagere lijn wordt ingedeeld, krijgt dit paar een correctie van 2,5%, die wordt bijgeteld of afgetrokken.
 4. Als een bestaand paar wordt ingedeeld in een hogere of een lagere lijn, krijgt dit paar een correctie van 5%, die wordt bijgeteld of afgetrokken.
 5. Als een paar of speler zonder tijdig af te zeggen niet ter zitting komt of als een speler speelt met een invaller zonder de voorafgaande goedkeuring van de WL , krijgt het paar een score overeenkomstig één van de van toepassing zijnde voorgaande leden van dit artikel met een aftrek van 25%.
NB:Als het bestuur van mening is dat er sprake is van overmacht of andere bijzondere omstandigheden, kan zij beslissen een geringere aftrek toe te passen of de aftrek geheel te laten vervallen.

Artikel 3.  Langdurige afwezigheid

Mits verzuim voor aanvang van de betreffende competitieronde gemeld wordt bij de WL, mag een paar één competitieronde per clubseizoen verzuimen zonder daarbij het recht op een plaats in zijn groep te verliezen, Het paar mag als (invallend) paar spelen, mits minder dan 4 zittingen per competitieronde van 6 zittingen of minder dan 3 zittingen bij competitieronde van 5 zittingen.

Artikel 4.    Afmelden

Een paar of speler, dat verhinderd is aan een zitting deel te nemen, dient dit te melden door het invullen van de absentielijst of, als dit niet meer mogelijk is per email via de website tot en met zondag en uiterlijk op maandagochtend telefonisch bij de wedstrijdleider.

Artikel 5.    Speeltijd

Er geldt een speeltijd per ronde van 30 minuten, met een wisseltijd van 2 minuten. Als er een overschrijding dreigt van deze 30 minuten mag de wedstrijdleider een spel niet meer laten aanvangen dan wel het spel dat op dat moment nog gespeeld wordt afbreken.